حجاب :  ح = حرمت ، 

ج = جلوه انسانیت ، 

آ = آبرو و شرف ، 

ب = بندگیخدایا ازتو می خواهم چادر مرا آن چنان با چادر خاکی

 


جده ی سادات پیوند زنی که اگر جان ازتنم رود چادر از

 

سرم نرود.