اهل درد مـــا شــیــعه به دنـیــــــــــــا آمدیم که مـــــوثــر در امـــــــــــر فـــــــــرج باشیـــم شهید محمودرضا بیضایی http://salehyn14.mihanblog.com 2020-08-12T19:58:25+01:00 text/html 2016-03-08T12:10:04+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق ب ز مهتمر یا ب ز http://salehyn14.mihanblog.com/post/158 [http://www.aparat.com/v/SpJL9]<br><br><br><br><br>خسارت پرونده اخیر به کشور :<br><br>حدود 2.9 ملیارد دلار<br><br>مسبب : بابک زنجانی<br><br>حکم : اعدام<br><br>خسارت پرونده کرسنت به کشور :<br><br>حدود 50 ملیارد دلار <br><br>مسبب : ظاهرا بیژن زنگنه و رکن الدین جوادی <br>(البته رییسی که باعث به منصب رسیدن این دو شده)<br><br>حکم : یکی وزارت و دیگری مدیریت عامل شرکت ملی نفت<br> text/html 2016-03-08T12:07:04+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق پسا برجام و رائفی پور http://salehyn14.mihanblog.com/post/157 [http://www.aparat.com/v/fCF7P] text/html 2016-03-08T12:00:50+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق جوک ترکی http://salehyn14.mihanblog.com/post/156 [http://www.aparat.com/v/34zVZ] text/html 2016-03-08T11:42:35+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق روز شهادت سردار خیبر http://salehyn14.mihanblog.com/post/155 <br><div style="" class="_fUc irc_mimg"><a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjp9LOGgrHLAhVKDZoKHe0IDBAQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fshahidclip.mihanblog.com%2Fpost%2Ftag%2F%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25AA%2520%25D8%25AF%25D9%2587%25D9%258780%25DA%2586%25D9%2587%2520%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%259F&amp;psig=AFQjCNHDPiMUELj3RMhg62-g6Ucpxgkm-w&amp;ust=1457523926272627" data-ved="0ahUKEwjp9LOGgrHLAhVKDZoKHe0IDBAQjRwIBw" target="_blank" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="http://www.navideshahed.com/attachment/1388/09/231385.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 119px;" height="314" width="450"></a></div><br><p style="text-align: justify; line-height: 300%;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 300%;" lang="FA">17 اسفند ، روز شهادت سردار خیبر مبارک<br></span></p><p style="text-align: justify; line-height: 300%;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 300%;" lang="FA">-----------------------------------------------------------<br></span></p><p style="text-align: justify; line-height: 300%;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 300%;" lang="FA">قلاجه‌ بود و سرمای‌ استخوان‌سوزش‌.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 300%;" lang="FA"><span>&nbsp;</span>اوركت‌ها را آوردیم‌ و بین‌ بچه‌هاقسمت‌ كردیم‌. نگرفت‌.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 300%;" lang="FA">گفت‌:</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 300%;" lang="FA"><span>&nbsp;</span><strong>«همه‌ بپوشن‌. اگه‌ موند، من‌ هم‌ می‌پوشم‌.»</strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 300%;" lang="FA">تا آن‌جا بودیم‌، می‌لرزید از سرما.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 300%;" dir="rtl" class=" "><br><span style="font-size: 10pt; line-height: 300%;" lang="FA"></span></p><p style="text-align: justify; line-height: 300%;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 300%;" lang="FA">----------------------------------------------------------</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 300%;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 300%;" lang="FA">سر تا پاش‌ خاكی‌ بود. چشم‌هاش‌ سرخ‌ شده‌ بود؛ از سوز سرما.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 300%;" lang="FA"><span>&nbsp;</span>دو ماه‌ بود ندیده‌ بودمش‌.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 300%;" lang="FA"><span>&nbsp;</span>ـ حداقل‌ یه‌ دوش‌ بگیر، یه‌ غذایی‌ بخور. بعد نماز بخون‌.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 300%;" lang="FA">سر سجاده‌ ایستاد. آستین‌هاش‌ را پایین‌ كشید و گفت‌ <strong>«من‌ با عجله‌اومده‌م‌ كه‌ نماز اول‌ وقتم‌ از دست‌ نره‌.»</strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 10pt; line-height: 300%;" lang="FA">كنارش‌ ایستادم‌. حس‌ می‌كردم‌ هر آن‌ ممكن‌ است‌ بیفتد زمین‌. شایداین‌جوری‌ می‌توانستم‌ نگهش‌ دارم‌.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 300%;" dir="rtl" class=" "><br><span style="font-size: 10pt; line-height: 300%;" lang="FA"></span></p><br> text/html 2016-03-08T11:04:35+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق مجلس روضه http://salehyn14.mihanblog.com/post/154 <div align="right"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align:center"><br></p><div style="" class="_fUc irc_mimg"><a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwikrtuI_LDLAhXnCJoKHaxKAF8QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Ffararu.com%2Ffa%2Fnews%2F146649%2F%25D9%25BE%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B4%25D8%25A8-%25D8%25B9%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AD%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B8%25D9%2585-%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3-%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2588&amp;psig=AFQjCNGVNX0TK3Y4Z4U88nxMMexk8cKIkw&amp;ust=1457522351704654" data-ved="0ahUKEwikrtuI_LDLAhXnCJoKHaxKAF8QjRwIBw" target="_blank" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1392/1/27/61354_319.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 16px;" height="239" width="419"></a></div><br><p class="MsoNormal" style="text-align:right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">در آموزه های دینی معروف است که پدر و مادر حق بسیار بزرگی بر گردن فرزند دارند. حال حق چهارده معصوم بسیار بیشتر از حق پدر و مادر است. اما چون اهل بیت بسیار مهربانند تفضلا چیزهایی را گفته اند تا بخشی از حقشان ادا شود. در کتاب کامل الزیارات روایت آمده است که گریه برای امام حسین علیه السلام، اولیای دین مثل پیامبر صلی ا... علیه و آله و سلم و حضرت زهرا سلام ا.. علیها را خوشحال می کند. شاد کردن دل ایشان مانند مرحمی است که بر دل ایشان گذاشته می شود. مجالس روضه از این جهت خیلی مهم است</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">،</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">گریه بر امام حسین علیه السلام شاه بیت اعمال است. دستگاه امام حسین نقطه اتصال خوبی برای وصل شدن به خداست. امید بزرگان و علمای ما به همین روضه ها و توسل ها بوده است</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right"><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">چرا گریه؟</span></b><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">چرا ما بر اباعبدالله علیه السلام اشک می ریزیم؟</span><b><span style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:.75in; mso-add-space:auto;text-align:right"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1 ) چون سید الشهدا علیه السلام مظهر اعتقاد ماست ، امام ماست ، و ارتباط معنوی بسیار بالایی با حق تعالی دارد و برای بقای دین اسلام از جان و مال و فرزندان خویش گذشتند</span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:.75in; mso-add-space:auto;text-align:right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">2 ) چون امام حسین علیه السلام مظهر فضیلت است، ما بر فقدان این همه فضایل اشک می ریزیم؛ یعنی ما برای نداشتن و ازدست دادن چنین مقام معنوی والایی اشک میریزم</span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:.75in; mso-add-space:auto;text-align:right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">3 ) گریه میکنیم به خاطر مظلومیت شدید حضرت و مصائب بزرگی که در روز عاشورا دیدند و بعد از ان هم اهل بیت ایشان دچار مظلومیتی بزرگ بودند ، مظلومیتی که در تاریخ بی نظیر است که حتی طفل شیش ماهه تشنه لبشان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>را نیز با تیر سه شعبه سراب کردند</span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:.75in; mso-add-space:auto;text-align:right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:.75in; mso-add-space:auto;text-align:right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">سید بن طاوس می فرماید: اگر به ما فرمان عزاداری نمی دادند، عاشورا جشن داشت. بُعد حفظ عاشورا جشن دارد اما بُعد مصیبتی آن چنین نیست. اگر تیر به دست کسی بخورد شما متأثر می شوید. چگونه ممکن است جلوی چشم انسان بچه ای قطعه قطعه شود، آدم ساکت بنشیند و به حال او اشک نریزد. این گریه ها، گریه ضعف نیست، گریه بیچارگی نیست، این است که گریه بر امام حسین این قدر ثواب وارد شده است . </span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:.75in; mso-add-space:auto;text-align:center"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:.75in; mso-add-space:auto;text-align:right"><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">تعطیلی روضه و درد چشم</span></b><b><span style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:.75in; mso-add-space:auto;text-align:right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">مرحوم آیت الله خویی فرموده بودند در جوانی که در نجف درس می خواندم؛ خانه کوچک سی چهل متری داشتم و همسرم در خانه روضه می گرفت. اکثر خانم هایی که در جلسه شرکت می کردند، زودتر از روضه به مجلس می آمدند و بعد از روضه هم یکی دو ساعت با هم صحبت می کردند. من چون می خواستم مطالعه کنم این مجلس خانم ها مزاحم مطالعه من بود. بعد از چند روز دیدم که این روضه وقت من را خیلی می گیرد. به همسرم گفتم که این روضه شما مزاحم درس من است و روضه را به هم زدم. بعد از این ماجرا چشم من درد شدیدی گرفت و بینایی ام داشت از بین می رفت. هر چه معالجه کردم خوب نشد. بعد از مدتی همسرم در خواب دید که به او گفتند شوهر شما چون مجلس روضه را به هم زده است کور می شود. به او بگو اگر از این کار پشیمان شود و توبه کند و برای شفای چشمش تربت امام حسین را به چشمش بمالد و آیت الله خویی استغفار می کند و دوباره روضه را در منزلش برقرار می کند و با تربت امام حسین علیه السلام چشمانش شفا می یابد . </span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:.75in; mso-add-space:auto;text-align:right"><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">روضه در منازل، شیوه علمای بزرگ</span></b><b><span style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:.75in; mso-add-space:auto;text-align:right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">همیشه سنت علما این بوده که در خانه هایشان به طور هفتگی و در مناسبت ها روضه برگزار می کردند. مرحوم آیت الله شیخ محمد غروی اصفهانی، پنج شنبه ها در خانه اش روضه می گرفت و خودش کفش های مهمانان را جفت می کرده و چایی می ریخته و پذیرایی می کرده است. به ایشان می گفتند شما درس و بحث دارید. حال مناسبی ندارید. بگذارید کس دیگری این کارها را بکند و ایشان می فرمودند چون مجلس امام حسین علیه السلام است، می خواهم به اسم من هم به عنوان نوکر امام حسین علیه السلام ثبت شود. شاید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">شب هایم و درس و بحث هایم نگرفت ، ولی می دانم این مجلالس به جای محکمی بند است . </span></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:.75in; mso-add-space:auto;text-align:right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">یکی دیگر از علمای اصفهان در منزلش مجلس روضه داشتند و معمولا دوستان، رفقا و شاگردانش خدمت و پذیرایی می کردند. یک روز اینها نیامدند و آقا خودش عبا را برمی دارد و چایی می ریزد و پذیرایی می کند. شب در خواب حضرت زهرا سلام ا.. علیها را دید که به او فرمودند که امروز شما نوکر ما شدید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:.75in; mso-add-space:auto;text-align:right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">به خدا قسم نوکری امام حسین علیه السلام بر همه آقایی های عالم شرف دارد و قابل قیاس نیست. هر طور که شده اسم خودتان را در دستگاه این آقا بنویسید. امضای مرحوم آیت الله مرعشی نجفی خادم اهل بیت سید شهاب الدین بود و افتخارش این بود که خادم اهل بیت علیهم السلام است. همیشه در منزل و حسینیه اشان مجلس روضه برقرار بود. وصیت ایشان هم که معروف است که دستور دادند دستمالی که برای امام حسین روی آن اشک می ریختند را با او دفن کنند .</span><span style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> <div> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="margin-left: -63.65pt;" height="93" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="547"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:9.45pt"> <td style="width:226.0pt;padding:0in 0in 0in 0in; height:9.45pt" valign="top" width="301"> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="LTR" style="margin-left: .75in;mso-add-space:auto;text-align:right" align="right"><font color="#FF0000" size="2"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">چون در لحدم نکیر و منکر دیدند</span><span style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:199.9pt;padding:0in 0in 0in 0in; height:9.45pt" valign="top" width="267"> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="LTR" style="margin-left: .75in;mso-add-space:auto;text-align:right" align="right"><font color="#FF0000" size="2"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">یک یک همه اعضای من را بوییدند</span><span style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes;height:9.45pt"> <td style="width:226.0pt;padding:0in 0in 0in 0in; height:9.45pt" valign="top" width="301"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="LTR" style="margin-left: .75in;mso-add-space:auto;text-align:right" align="right"><font color="#FF0000" size="2"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">دیـدند زمـن بـوی حـسـین می آید</span><span style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:199.9pt;padding:0in 0in 0in 0in; height:9.45pt" valign="top" width="267"> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="LTR" style="margin-left: .75in;mso-add-space:auto;text-align:right" align="right"><font color="#FF0000" size="2"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">از آمـدن خـویـش خـجـل گـردیـدند</span><span style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:.75in; mso-add-space:auto;text-align:right"><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">منکر شدن ثواب عزاداری امام حسین علیه السلام</span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:.75in; mso-add-space:auto;text-align:right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">علامۀ مجلسی «رضوان‌ا...‌تعالی‌علیه»‌ نقل می‌کنند که در جلسه‌ای در حضور علما، بحث از ثواب عزاداری امام حسین«علیه السلام» شد و از جملۀ روایات ، این روایت بود که ثواب عزاداری برای امام حسین«علیه السلام» از شهادت و از حج و عمره نیز بالاتر است . یکی از افراد ساده لوح در مجلس، منکر این قضیه شد و آن را رد کرد. شب هنگام، آن شخص در خواب دید که قیامت شده است و او فوق‌العاده تشنه است. وقتی چشمش به حوض کوثر افتاد، بر لب حوض کوثر رفت و دید که پیامبر و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا«صلوات ا...علیهم»، به صورت سیاه پوش، مواظب حوض کوثر هستند. او به نزد آنان رفت و از حضرت زهرا«سلام‌ا...علیها» درخواست آب کرد، امّا وجود اقدس حضرت زهرا«سلام‌ا...علیها» فرمودند: تو کسی هستی که منکر عزاداری پسرم شدی و آب به تو نمی‌دهم. علامه مجلسی می‌فرماید: این شخص وقتی از خواب بیدار شد، متوجّه اشتباه خود شد و لذا در جلسۀ بعد، خواب خود را نقل کرد بنابراین همانگونه که حضرت امام خمینی«قدّس‌سرّه» در جملۀ شیرینی می‌فرمودند: اگر از نظر عرفان چیزهایی عرفای بزرگ اسلام نقل کردند، اگر تو اهل آن نیستی، لاأقل منکر نشو، اگر کسی درک بعضی از مطالب موثق و مستند که از سوی بزرگان دین نقل می‌شود را نداشت، لااقل نباید منکر آن مطالب شود</span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:.75in; mso-add-space:auto;text-align:right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA"><br></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"></span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><font size="3"><br><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"></span></font></div><div align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"></span> </font></div> text/html 2016-02-22T09:07:10+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق رای مان را به کسافت نکشیم http://salehyn14.mihanblog.com/post/153 <div align="right"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/402/1205203/421330419_32626.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="286" hspace="0" vspace="0" width="406"><br></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br>ابراز برائت ایت اله موحدی کرمانی :<br><br>حمله دشمنان به ایات مصباح ، جنتی و یزدی نشانه اثر گذاری انهاست<br><br>اجتناب از موضع تهمت ایجاد میکند که در چنین مواقعی از ادعاهای دشمن ابراز برائت شود<br><br>دشمن با حمله به انها (ایات مصباح ، جنتی ، یزدی) در حقیقتقصد حمله به مقام معظم رهبری را دارد<br><br><br>پ ن : کسانی هم در خود ایران در حال تخریب چهره این بزرگواران هستند تا در انتخابات خبرگان رای نیاورند<br>تا بتوانند به راحتی از سد رهبری بگذرند <br>کمی بصیرت به خرج دهیم<br>کسانی که وابسته گانشان میلیارد دلاری بالا کشیده اند ، برای ملت کار نخواهند کرد<br>بیایید حق رای ای که امام برای مردم دانست و نشانه شعور هر شخص است را به کسافت نکشیم<br></font> text/html 2016-02-22T08:53:40+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق هدیه حضرت مادر س http://salehyn14.mihanblog.com/post/152 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/402/1205203/421821857_29259.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="375" hspace="0" vspace="0" width="389"><br><br><div align="center"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://dl.masaf.ir/sound/clip/www.masaf.ir-Fatemie94-1.mp3" target="_blank" title="روضه ">دانلود رو<font color="#FFFFFF">ض</font>ه فاطمی<font color="#FFFFFF">ه</font></a></font></span></font><br></div><br> text/html 2016-02-22T06:26:38+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق دانلود http://salehyn14.mihanblog.com/post/150 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/402/1205203/b1__2_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="353" hspace="0" vspace="0" width="468"><br><br><font color="#FFCC66" size="3" face="Mihan-Iransans">سخنان رائفی پور درباره ی امام زمانی شدن حضرت زهرا سلام الله علیها</font><br><br><div align="center"><font color="#FF0000" size="5" face="Mihan-Iransans"><a href="http://dl.masaf.ir/sound/clip/www.masaf.ir-AkhlaghEmamZamani.mp3" target="_blank" title="رائفی پور">دانلود</a><br><br></font></div> text/html 2016-02-22T06:12:24+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق یا فاطمه سلام الله علیها http://salehyn14.mihanblog.com/post/148 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><font color="#FF0000">شـــهـادت</font>&nbsp; اول&nbsp; مدافع&nbsp; حریم&nbsp; <font color="#FF0000">ولایــت <br></font><br>حضرت&nbsp; <font color="#FF0000">فاطمه</font>&nbsp; سلام&nbsp; الله&nbsp; علیها<br><br>بر&nbsp; عموم&nbsp; ولایت&nbsp; مداران <br><br>تسلیت&nbsp; باد<br></font></div><font size="5" face="Mihan-Iransans"></font><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/402/1205203/89b68ab0ab10ac2478e76a6d11cb7acb.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="376" hspace="0" vspace="0" width="432"><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/402/1205203/ghjhkdssss.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/402/1205203/gfhgjl.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="388" hspace="0" vspace="0" width="392"><br><br><br><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">از همان ابتدای اسلام <br><font color="#FF0000"><br>ولایت </font>و <font color="#FF0000">شهادت </font>هم <br><br>مسیر بودند <br><br>هر <br><br>دو <br><br>به رنگ <font color="#FF0000">سرخ</font><br><br>مقصد <br><br>هر دو <br><font color="#FF0000"><br>خـــــــــــــــــدا</font><br></font></div> text/html 2016-02-21T15:32:15+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق مدعی .... http://salehyn14.mihanblog.com/post/147 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/402/1205203/421202725_15420.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="462" hspace="0" vspace="0" width="421"><br><div align="center"><br><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Nassim"><font color="#FF6666"><b>یعنی چی ؟ مگه میشه ؟ اصلا مگه داریم؟<br>پ،ن</b> </font>: ابتدا که </font>: انشاءالله سایه ی مهربونی حضرت اقا (حفظه الله) رو سر همه ی جان بر کف ها حالا حالا میمونه و انشاء الله به زودی پرچم اسلام رو به دست حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) تقدیم میکنند و <br><font face="Mihan-Nassim">دوبتدا که</font> :</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"> ان شاءالله سایه ی اقتدارشون رو سر همه ی بدخواه هاشون سنگینی میکنه تا له بشن</font></div></div><br><br><div style="" class="_fUc irc_mimg"><a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=0ahUKEwjerfC4l4nLAhXH1RQKHWJ8DDcQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fhamsadehha-bsky.rasanetv.ir%2Fpage-565296.html&amp;psig=AFQjCNHgfYb1wIlY0ea543EcMCKR-FuXdQ&amp;ust=1456155317442009" data-ved="0ahUKEwjerfC4l4nLAhXH1RQKHWJ8DDcQjRwIBw" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="http://www.graphic.ir/pictures/__2/___30/__20120609_1876104445.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="305" width="470"></a></div><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font face="Mihan-Nassim">حالا سبتدا </font></font>:<font size="3" face="Mihan-Iransans"> مـــــــــــــــــــــــــــــا بسیجیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان در تمام فتنه ها هستیم با اقــــتدار هم هستیم<br><br>خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِیــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــر چـــــــــــشــــــــــــــم دشــــمـــــــــــنــــــان <font color="#FF0000">ولایــــــــــــــــت</font></font><br><br><br><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight">حالا چبتدا : به قول سید شهیدان اهل قلم ، استاد شهید اوینی :<br></font><font color="#009900"><br></font><div style="text-align: right;"><font color="#009900" size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">خون دادن برای امام خمینی(ره) زیبا بود ، اما ؛&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#009900" size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ffffff" size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><font color="#009900">خون دل خوردن برای امام خامنه ای(حفظه الله) از آن هم زیبا تراست<br></font><br><br></font></div><br><div style="" class="_fUc irc_mimg" align="center"><a data-ved="0ahUKEwjZrbTDm4nLAhWHtBQKHf4nBl8QjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=0ahUKEwjZrbTDm4nLAhWHtBQKHf4nBl8QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Faflakyan.mihanblog.com%2Fpost%2F573&amp;bvm=bv.114733917,d.bGg&amp;psig=AFQjCNGPpUpSHr8pGRR2V1KOLqZpvsA2tw&amp;ust=1456156353607968" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/12127/1_sipvv8i.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="491" width="374"></a><br><font color="#33CCFF" size="3" face="Mihan-IransansBold"><br><br>مدعی خواست که از بیخ کند <font color="#66FFFF"><font color="#FF6666"><font color="#FF0000">ریشه</font> </font>ی ما</font><br><br>غافل از اینکه <font color="#FF0000"><font color="#990000">خدا</font> </font>بود در اندیشه ی ما<br><br></font><div align="left"><font color="#33CCFF"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#66FF99">برای این پست نظر بزار </font><br><br></font></font></font></div></div> text/html 2016-02-21T15:21:06+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق رهنمود آقا http://salehyn14.mihanblog.com/post/146 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/402/1205203/816226888_128728.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="715" hspace="0" vspace="0" width="413"></div> text/html 2016-02-21T14:59:21+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق تصویر روز http://salehyn14.mihanblog.com/post/145 <div align="center"><br><img src="http://axgig.com/images/13882896254687768551.jpg" style="font-size: 9pt;"><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br>اخرین باری که این عکس تصویر روز بود <br>مردم با مشارکت 72.7 درصدی تو <br>انتخابات ، عزت ملی خودشون <br>رو به همه ی جهان نشون دادن <br>و اینبار منتظر یک مشارکت عظیم تر <br>تو انتخابات پیش رو هستیم</font><br><br><div style="" class="_fUc irc_mimg"><br><a data-ved="0ahUKEwjPrtm0kInLAhXIVRoKHSitBvwQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjPrtm0kInLAhXIVRoKHSitBvwQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.dana.ir%2FNews%2F654480.html&amp;psig=AFQjCNENvjzPO0wZbBUgG3Ow_aPYV9BAjA&amp;ust=1456153412084248" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="http://www.dana.ir/File/ImageThumb_0_608_458/650432" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="299" width="398"></a><br><br><br><font size="7" face="Mihan-Yekan">همه با هم خواهیم امد</font><br></div></div> text/html 2016-01-19T17:04:11+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق همجنان باقی است ..... http://salehyn14.mihanblog.com/post/143 <div><br></div><div><br></div><div><img style="cursor: pointer;" src="http://dl.aviny.com/Album/defa-moghadas/shohada/hemat/kamel/12.jpg" alt="http://dl.aviny.com/Album/defa-moghadas/shohada/hemat/kamel/12.jpg" width="470" height="333"></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><div>خلاصه ات که کنم می شوی <font color="#ff0000">ماه</font>!!</div><div><br></div><div>شهید حاج &nbsp; <font color="#cc0000">م</font>حمد <font color="#cc0000">ا</font>براهیم <font color="#cc0000">ه</font>مت</div></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff" size="4">شـــــــــــــــــــــــادی روح شهید هــــمـــــــت صـــــلــــواتـــــــ</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://falshbaner.persiangig.com/image/hazrat%20zinab/babol%20-motebark%20119.gif" alt="" width="260" height="200"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-11-14T15:34:33+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق خواهرم ... زیرپایت http://salehyn14.mihanblog.com/post/140 <font style="font-size: 13pt"><font style="font-size: 9pt"><p><strong>این هم برای آنهایی که هر روز مدل های مختلف کفش بر پا می کنند<br>ببینید که در راه عزت شما چه پاهایی که نرفت..</strong></p> <p align="baseline"><strong>سلام بر شهدا،سلام بر ارباب شهدا آقا امام حسین(ع)</strong></p> <p><strong><img src="http://peyman.persiangig.com/image/Shohada/00112.jpg" alt="" height="350" width="467"></strong></p> <p><img src="http://8pic.ir/images/36540095656705252642.jpg" alt=""></p> <p><strong>بعد از رفتن شما ببینید چه شد ای شهدای عزیز</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>فقط می شود گفت: اللهم عجل لولیک الفرج</strong><br><strong>&nbsp;</strong></p></font></font> text/html 2015-11-14T15:30:03+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق درد دل http://salehyn14.mihanblog.com/post/138 <font style="font-size: 13pt"><font style="font-size: 9pt"><p>&nbsp;</p> <p>درد دل امام زمان(عج) با امام حسین(ع) ...</p> <p>بخون و برای غریبی مولامون کاری انجام بده...</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p><img style="cursor: pointer;" src="http://hosseinpb.persiangig.com/image/imam-mehdi-saheb-zaman-mazhabiun.com-0027.jpg" alt="" border="0" height="505" width="470"></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p>حسین جان مهدی ام مهدی خسته <br> دلم از بی وفایی ها شکسته حسین جان مانده ام تنهای تنها <br> شده کرب و بلایم کوه و صحرا حسین جان کاش من جای تو بودم <br> چو یارانت بُدم گِرد وجودت شما گفتی ولی آنها نرفتند مرا یاران همه ، یک یک برفتند <br><br> حسین جان سال ها در انتظارم <br> هنوز حسرت به یاران تو دارم حسین جان انتقام نگرفته ام من <br> به جای امّتم شرمنده ام من حسین جان قطعه قطعه جسم اکبر(ع) <br> سر افتاده ی علی اصغر(ع) دو کتف خونی و مشک ابالفضل(ع) کنارعلقمه اشک ابالفضل(ع) صدای ناله ی جانسوز زهرا(س) فرار کودکان در دشت وصحرا همه منزل به منزل در اسارت چنان که شد به آل تو جسارت ... <br> هر آنچه عمه ام زینب(س) کشیده بود هر صبح و شام در پیش دیده ز قلبم میزند بیرون شراره چه کاری سخت تر از انتظاره حسین جان از شما شرمنده هستم <br> گناه امّتم بسته دو دستم چه قدر دیگر بگویم من به امّت دعا باشد کلید قفل غیبت ... <br> حسین جان امّتم بر تو بگریند نمیدانند که خود با من چه کردند <br> هزارو یکصدو هفتادو پنج سال چه کم آنکس که پرسیده زمن حال هزارو یکصدو هفتادو پنج سال چه میداند کسی دارم چه احوال هزارو یکصدو هفتادو پنج سال به دست و پای من زنجیر اعمال هزارو یکصدو هفتادو پنج سال برای عمّه ام زینب میزنم پروبال هزارو یکصدو هفتادو پنج سال به دل مانده هزار امید و آمال <br> توی کرب و بلای این زمونه آدم قدر ابالفضل(ع) و نمی دونه توی کرب و بلای این زمونه کسی وقت عمل باقی نمی مونه توی کرب و بلای این زمونه <br> چه قدر تیر گنه سویم روونه توی کرب و بلای این زمونه ندارم زینبی حرفم رسونه <br> شما با آن مصیبت ها که دیدی به امید ظهورم پر کشیدی خدا داند چه قدر در انتظاری ز خون باری چشمم بی قراری حسین جان کاش بودند عاشقانی <br> زبانی نه حقیقی یاورانی ... گناهان را به اشک خود بشویند ظهورم را بخواهند از خداوند خدا اذن فرج میده به دعوت برای انبیا اینگونه سنت اگر شیعه وفا میکرد به بیعت نبود تاخیر به روی عصرغیبت</p> </font></font><div align="center"><font style="font-size: 13pt"><font style="font-size: 9pt"><p>حسین جان مهدی ام مهدی خسته دلم از بی وفایی ها شکسته ...</p></font></font></div> text/html 2015-11-14T15:26:10+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق شهادت http://salehyn14.mihanblog.com/post/137 <br> text/html 2015-11-14T15:22:55+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق خاطره ای از شهید همت http://salehyn14.mihanblog.com/post/136 <p align="center"><br><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"></span></span></strong></span></p><p align="center"><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><img style="cursor: -moz-zoom-in" src="http://majidshahshahani.persiangig.com/image/%D9%87%D9%85%D8%AA/hemmat%20%2812%29.jpg" alt="http://majidshahshahani.persiangig.com/image/%D9%87%D9%85%D8%AA/hemmat%20(12).jpg" height="616" width="450"></span></span></strong></span></p><p align="center"><br></p><p align="center"><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">بین نماز ظهر و عصر کمی حرف زد. قرار بود فعلاً‌ خودش بماند و بقیه را بفرستند خط. توجیه‌هاش که تمام شد و بلند شد که برود، همه دنبالش راه افتادند. او هم شروع کرد به دویدن و جمعیت به دنبالش. آخر رفت توی یکی از ساختمان‌های دوکوهه قایم شد و ما جلوی در را گرفتیم.<br> پیرمرد شصت ساله بود، ولی مثل بچه‌ها بهانه می‌گرفت که «باید حاجی رو ببینم. یه کاری دارم باهاش. »<br> می‌گفتیم «به ما بگو کار تو،‌ ما انجام بدیم.»<br> می‌گفت «نه. نمی‌شه. دلم آروم نمیشه. خودم باید ببینمش.»به احترام موهای سفیدش گفتیم «بفرما! حاجی توی اون اتاقه.»<br> حاجی را بغل گرفته بود و گونه‌هاش را می‌بوسید. بعد انگار بخواهد دل ما را بسوزاند، برگشت گفت «این کارو می‌گفتم. حالا شما چه‌ جوری می‌خواستین به جای من انجامش بدین؟»</span></span></strong></span><br><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"></span></span></strong></span></p> text/html 2015-07-10T11:19:19+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق خاطراتی از تفحص شهداء http://salehyn14.mihanblog.com/post/135 <div><img src="http://parchamdaran.org/wp-content/uploads/2015/07/T-660x330.jpg" alt="خاطراتی از تفحص شهداء"></div> text/html 2015-07-10T11:12:49+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق حاجی رو هل بدید http://salehyn14.mihanblog.com/post/134 <img class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" src="http://mojahedat.ir/wp-content/uploads/2013/09/shahid-kharazi-5.jpg" width="597" height="422"> text/html 2015-07-10T11:00:44+01:00 salehyn14.mihanblog.com ع.ا.ش.ق سر مان را خواهیم باخت ... http://salehyn14.mihanblog.com/post/133 <div style="text-align: center;"><div><img class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" src="http://www.navideshahed.com/attachment/1386/10/85898.jpg" width="563" height="422"></div><div><b><br></b></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>شهید آوینی چه زیبا گفت:</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>مَشک رنج‌های انقلاب را به دندان کشیده‌ایم و دست و پا داده‌ایم، اما آن‌را رها نکرده‌ایم.</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>و امروز هم؛</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>به امید خدا،</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>ما نیز تا زنده‌ایم آن مَشک را رها نخواهیم کرد؛</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>حتی به اشک،</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>حتی به خون.</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>و در این مسیر،</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>دست و پا که هیچ، سرمان را هم خواهیم باخت...</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>و خون دل خواهیم خورد، تا ولی‌مان خون دل نخورد.</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>جام زهر را لاجرعه سر می‌کشیم تا ولی‌مان ناگزیر از آن نباشد.</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>ایستاده‌ایم چون کوه، استوار و با صلابت،</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>در برابر هرآن‌چه و هر آن‌که، چشم طمع داشته باشد به آرمان‌های بلند خمینی کبیر و انقلاب اسلامی‌اش.</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>و نام نشان ما را لازم نیست در بین نسل اول و دوم انقلاب و حتی رزمندگان دفاع مقدس پیدا کنی!</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>ما از نسل سوم و چهارم انقلاب حضرت روح‌الله هستیم.</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>آن‌هایی که خمینی را ندیده، دل باخته‌اش شده‌اند،</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3" color="#cc0000"><b>و بوی و خوی او را، در خمینی زمانه می‌بویند و می‌جویند.</b></font></div></div>