اخرین باری که این عکس تصویر روز بود
مردم با مشارکت 72.7 درصدی تو
انتخابات ، عزت ملی خودشون
رو به همه ی جهان نشون دادن
و اینبار منتظر یک مشارکت عظیم تر
تو انتخابات پیش رو هستیم


همه با هم خواهیم امد