این جمعه که بیایی آخ که چه ها شود

این جمعه که نیای دلم باز سوی جمکران رها شود

برای دیدنت مسیر نرگسی بارون میکنم، گل نرگس

آقاجون این جمعه که نیای هزارتا جمعه سر راهت میشینم

خسته شدم از دل گرفته های عصر جمعه ها

آقاجون این جمعه که بیای چه ذوقی کنه طفلک دلم