کسانی که امر به معروف و نهی از منکر را به خاطر خطرات و زحماتش ترک می کنند، کسانی هستند که اگر

در نماز و روزه هم خطر و مانعی ببینید زحمت و ریاضتی ببینند،  آنرا هم ترک می کنند. عبادتی را می خواهند 

که بی دردسر باشد.