ثامن تم : به بهانه عاطفه ها...


گفت : بابا جون میشه برام یه بسته مداد رنگی ، چند تا دفتر ، چند تا مداد و چند تا خودكار و ...بخری

گفتم : عزیزم من كه همین چند روز پیش برات همه ی لوازمی كه لازم داشتی رو خریدم. گفت : بابا ...

نمیتونستم طاقت بیارم بچه ام از من چیزی میخواد اما من بگم نه .