پ ، ن : موقع امتحانات سخت تو سال 88  که شد ، همه دشمنای داخلی و خارجی گفتن که دیگه مردودی رو شاخشه ، اما ما معلم خوبی داشتیم که
این امتحانات رو باا هامون کار کرده بود