ندای رستگاری سر میدهد مولا....


نه بشر توانمش خواند نه خدا توانمش گفت

 متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را...